• ODBORNÉ PORADENSTVO, PODPORA A TERAPIA

   • Môžete sa na nás obrátiť aj s „maličkými“ otázkami a požiadavkami, máme skúsenosť, že problémy a ťažkosti sa na začiatku riešia jednoduchšie. Stretnutie si s nami môžete dohodnúť vopred mailom alebo telefonicky v čase konzultačných hodín alebo v inom čase po vzájomnej dohode.

    Školská psychologička:  Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

    E-mail: psycholog@skolaufilipa.sk, tel.č. 0907 785 015

    Konzultačné hodiny: streda 14:00 – 15:30, piatok 14:00 – 15:30


    Hlavným cieľom práce školského psychológa je podpora psychického zdravia a optimálneho vývinu osobnosti žiaka. Okrem poradensko-konzultačnej činnosti s rodičmi či učiteľmi a psychoterapeutickej pomoci deťom sa venujem tejto činnosti:

    • preventívna činnosť - pomoc pri vytváraní takých podmienok v škole, ktoré predchádzajú vzniku rôznych druhov problémov a ťažkostí, realizovanie besied alebo preventívnych programov zameraných na konkrétne témy: ako sa efektívne učiť, ako predchádzať vzniku závislostí, ako zvládať stres a záťaž ...

    • skupinové diagnostika v triede - sociálne vzťahy, klíma triedy, spokojnosť žiakov so školou ...

    • individuálna orientačná diagnostika s využitím psychologických a pedagogických diagnostických metód (schopnosti, záujmy, osobnostné vlastnosti, identifikovanie príčin problémov v učení alebo správaní žiaka) – v tomto prípade rodič vyplní Súhlas so psychologickým vyšetrením    Školská špeciálna pedagogička:  Mgr. Lucia Kubíny

    E-mail: lucia.kubiny@skolaufilipa.sk, tel.č. 0944 985 074

    Konzultačné hodiny: pondelok – utorok – streda: 14:00 – 15:00


    Hlavným poslaním školského špeciálneho pedagóga je pomoc pri vytváraní takých podmienok v škole, ktoré prispievajú k utváraniu rovných príležitostí vo výchove a vzdelávaní všetkých žiakov školy.  Priamo v škole vykonáva depistážnu a diagnostickú činnosť s cieľom identifikovať špecifické vzdelávacie potreby u žiakov a príčiny problémov v učení a správaní s využitím pedagogických a špeciálno-pedagogických diagnostických metód. Ďalej poskytujem:

    • poradenstvo a individuálnu podporu žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): hľadanie vhodných metód a foriem vyučovania pre konkrétneho žiaka, vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, návrh ďalších opatrení v rámci diagnostiky, reedukácie a kompenzácie ŠVVP

    • individuálna práca so žiakom zameraná na podporu a prekonanie jednotlivých ťažkostí s cieľom posilniť sebestačnosť žiaka vo vzdelávacom procese i samotnom živote,

    • koordinácia pedagogických asistentov, odborné vedenie, informovanie učiteľov a pedagogických asistentov o nových poznatkoch a súčasných trendoch inkluzívneho vzdelávania.
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@stonline.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@stonline.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Zuzana Luptáková Zuzana Jankulíková Tina Gažovičová Michal Chrenka Marta Lapková Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie