• ODBORNÉ PORADENSTVO, PODPORA A TERAPIA

   • ODBORNÉ PORADENSTVO, PODPORA A TERAPIA

    pre žiakov, rodičov, učiteľov

     

    Môžete sa na nás obrátiť aj s „maličkými“ otázkami a požiadavkami, máme skúsenosť, že problémy a ťažkosti sa na začiatku riešia jednoduchšie. Stretnutie si s nami môžete dohodnúť vopred mailom alebo telefonicky v čase konzultačných hodín alebo v inom čase po vzájomnej dohode.

    Školská psychologička:  Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

    E-mail: psycholog@skolaufilipa.sk, tel.č. 0907 785 015

    Konzultačné hodiny: štvrtok 14:00 – 15:30, piatok 14:00 – 15:30

     

    Hlavným cieľom práce školského psychológa je podpora psychického zdravia a optimálneho vývinu osobnosti žiaka, ako aj celkovo zdravej klímy školy. Okrem poradensko-konzultačnej činnosti s rodičmi či učiteľmi a psychoterapeutickej pomoci deťom sa venujem tejto činnosti:

     

    • preventívna činnosť - pomoc pri vytváraní takých podmienok v škole, ktoré predchádzajú vzniku rôznych druhov problémov a ťažkostí, realizovanie besied alebo preventívnych programov zameraných na konkrétne témy: ako sa efektívne učiť, ako predchádzať vzniku závislostí, ako zvládať stres a záťaž ...
    • skupinové diagnostika v triede - sociálne vzťahy, klíma triedy, spokojnosť žiakov so školou ...
    • individuálna orientačná diagnostika s využitím psychologických a pedagogických diagnostických metód (schopnosti, záujmy, osobnostné vlastnosti, identifikovanie príčin problémov v učení alebo správaní žiaka) – v tomto prípade rodič vyplní Súhlas so psychologickým vyšetrením

     

     

    Školská špeciálna pedagogička:  Mgr. Lucia Kubíny

    E-mail: lucia.kubiny@skolaufilipa.sk, tel.č. 0944 985 074

    Konzultačné hodiny: utorok – streda: 14:00 – 15:00

     

    Hlavným poslaním je pomoc pri vytváraní takých podmienok v škole, ktoré prispievajú k utváraniu rovných príležitostí vo výchove a vzdelávaní všetkých žiakov školy. Školská špec. pedagogička pozoruje žiakov priamo na vyučovaní, pomáha presnejšie špecifikovať ich individuálne vzdelávacie potreby. Konkrétne činnosti:

     

    • poradenstvo a individuálnu podporu žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP): hľadanie vhodných metód a foriem vyučovania pre konkrétneho žiaka, vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, návrh ďalších opatrení v rámci diagnostiky a ďalšej odbornej starostlivosti,
    • individuálna práca so žiakom zameraná na podporu a prekonanie jednotlivých ťažkostí s cieľom posilniť sebestačnosť žiaka vo vzdelávacom procese i samotnom živote,
    • koordinácia pedagogických asistentov, odborné vedenie, informovanie učiteľov a pedagogických asistentovo nových poznatkoch a súčasných trendoch inkluzívneho vzdelávania.

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie