• Profil školy

    • Základnou filozofiou našej školy je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sú: žiak – učiteľ – rodič partnermi.

     Škola u Filipa je škola otvorená - otvorená novým informáciám, novým prístupom vo vzdelávaní i riadení školy, rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti.


     Vyučovací proces je zameraný najmä na:
     -  cieľavedomú motiváciu žiakov k aktívnemu učeniu sa prostredníctvom činnosti. („nezáujem je dôsledkom nezáujmu“),
     -  individuálny prístup a orientácia na osobnosť žiaka,
     -  výchovu ku kultúre slova – rozvíjame čitateľské zručnosti, najmä čítanie s porozumením,
      rozvoj jazykových a komunikačných zručností – rozvíjame prezentačné zručnosti na vyučovaní, žiaci viac komunikujú v anglickom jazyku, žiaci prostredníctvom happenigov komunikujú s verejnosťou, práca s IKT je denne zaraďovaná do vyučovania,
     pozitívne vnímanie seba i okolitého sveta – veríme, že pocit vlastnej hodnoty priamo motivuje človeka k výkonu („rastie to, čomu venujeme pozornosť“ - preto si viac všímame pozitíva),
     -  vlastnú aktivitu žiaka – žiaci sú vedení k tomu, aby dokázali plánovať, organizovať a vyhodnocovať vlastné učenie sa, sprievodným javom takéhoto prístupu je vyššia motivácia k celoživotnému vzdelávaniu sa („čo môže urobiť žiak, nesmie urobiť učiteľ“),
     kritické myslenie – vedomosti žiakom neodovzdávame, žiaci ich vyhľadávajú, triedia, spracovávajú, riešia problémové úlohy,
     úzku spoluprácu s rodinou – rodičia majú možnosť aktívne sa zapojiť do vyučovania, škola citlivo reaguje na rodičovskú spätnú väzbu, mnohé mimovyučovacie aktivity sú „šité na mieru“ nielen žiakom, ale celým rodinám,

     postupné odovzdávanie rozhodovacích právomocí žiakom – žiaci spoluvytvárajú pravidlá triedneho spolužitia, majú možnosť ovplyvňovať organizáciu vyučovania, čím mnohokrát predchádzame výchovným problémom.

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie