• Školská mediácia

   • V spolupráci s Nadáciou pre  deti Slovenska realizujeme projekt školskej mediácie, ktorého cieľom  je podporiť kooperatívne riešenie problémov a konfliktov v žiackom, aj v pedagogickom kolekve. Prostredníctvom vzdelávania sme pripravili školských žiackych mediátorov, ktorí budú  akvne  (za podpory expertov a garantov) zapojení do kooperatívneho  riešenia  problémov a konfliktov v živote  školy. V centre  pozornosti  je podpora a rozvíjanie zručnospotrebných na zvládanie a konštrukvne  riešenie konfliktov  v žiackom  aj  pedagogickom  kolekve prostredníctvom podporných techník. Súčasťou tímu školských mediátorov je aj profesionálny mediátor z radov rodičov, šk. psychologička a špeciálna pedagogička. Našou úlohou je hlavne pôsobiť preventívne a pomáhať deťom zvládať ich individuálne problémy a pomáhať im učiť sa ako kooperatívne riešiť konflikty.

     

     

    Korrdinátorky projektu: Aneta Chlebničanová, Michala Souček-Vaňová

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie