• Hodnoty

     • Dieťa sa od narodenia prejavuje ako aktívny jedinec s túžbou poznávať svet okolo seba, treba pre neho cieľavedome vytvárať také prostrediektoré ho motivuje k aktívnemu učeniu sa prostredníctvom činnosti.
       
     • Individuálny prístup a orientácia na osobnosť žiaka. 
       
     • Pozitívne vnímanie seba i okolitého sveta - veríme, že pocit vlastnej hodnoty priamo motivuje človeka k výkonu („rastie to, čomu venujeme pozornosť" - preto si viac všímame pozitíva)
       
     • Orientácia na všeľudské hodnoty - výchova k vnútornej slobode, k hľadaniu vlastnej identity, poznaniu a prijatiu zodpovednosti, k schopnosti rozhodovať sa, hľadať správne riešenia, k sociálnej orientácii v zmysle tolerantnosti, trpezlivosti voči iným ľuďom, k ich životu a kultúre, spolupatričnosti. 
       
     • Orientácia na samostatné, kritické a tvorivé myslenie a na utváranie a presadzovanie vlastného názoru. („čo môže urobiť žiak, nesmie urobiť učiteľ")
       
     • Dôraz na spoluzodpovednosť rodiny za výsledky školskej výchovy a vzdelávania detí za predpokladu, že má väčšie právo zasahovať do ich organizácie a procesu vyučovania. 
       
     • Učiteľ nevyučuje v tradičnom slova zmysle. Riadi a organizuje činnosť žiakov tak, že pripravuje podmienky pre ich činnosť. („Učiteľ otvára dvere, vojsť musí žiak sám.") Pomáha žiakom dosiahnuť výchovno-vzdelávací cieľ prostredníctvom jasne formulovaných očakávaní (ako ich dosiahnuť). V očakávaniach vyjadruje svoju vieru v schopnosti žiakova umožňuje im dosiahnuť cieľ ľubovoľným spôsobom. Ciele realizuje a dosahuje prostredníctvom rôznych rolí a stanovených pravidiel.
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie