• Formy a meódy

    • V centre nášho záujmu je dieťa, nie učivo. Preto využívame prostriedky aktivizujúce dieťa: skupinovú prácu, prácu na projektoch - krátkodobých, ale aj niekoľkotýždňových, prezentačné činnosti. V našej škole vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, bez strachu a obáv z vlastného zlyhania. Netvoríme školu pre deti, ale tvoríme školu spolu s deťmi. Deti sa aktívne podieľajú na organizácii vyučovania - dávame prednosť voľnému detskému prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme deti v ich objavovaní sveta cez zážitkové, hravé učenie. Vážime si vlastný názor detí, podporujeme ich snahu otvorene sa vyjadriť, učíme ich prijať otvorenú kritiku. Rozvíjame zdravý citový život detí - nebáť sa prejaviť svoje city, byť všímavý, citlivý na potreby svoje i druhých.

     Naša škola uplatňuje prvky otvoreného vyučovania, čo nám umožňuje prijímanie a používanie metód a foriem rôznych koncepcií výchovy a vzdelávania podľa schopností učiteľov a potrieb detí:

     • námetové vyučovanie - predmety a činnosti dňa (týždňa) majú jednu ústrednú myšlienku, ktorá ich spája a dáva ich učeniu zmysel
     • dramatická výchova - vyučovanie prebieha v predstieraných situáciách skutočného života, deťom je také učenie blízke a zvyšuje ich schopnosť koncentrácie a učenia sa
     • práca s voľným textom - deti od prvého ročníka tvoria, kontrolujú, upravujú texty na preberanú tému a prezentujú ich ostatným spolužiakom
     • metódy otvoreného vyučovania - učíme deti "učiť sa" z encyklopédií, učebníc, počítačov: robiť si poznámky, premýšľať nad nimi, spracovať ich, plánovať si učenie, spoznávať svoj vlastný ideálny spôsob učenia sa
     • kooperatívne vyučovanie - vyučovanie spoluprácou v skupinách: deti sa učia deliť si úlohy a prevziať zodpovednosť za vykonanú prácu, komunikovať s ostatnými, presadiť si vlastné myšlienky, ale aj podriadiť sa názoru väčšiny, spolupracovať s ostatnými.
     • zážitkové vyučovanie - vyučovanie v situáciách reálneho života podľa hesla: "Čo človek zažije, to si zapamätá najdlhšie".
     • učenie hrou - učenie a tréning schopností detí vzdelávacími a výchovnými, spoločenskými, pohybovými, konštrukčnými hrami, voľnou hrou a hrou s predstavivosťou.
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie