• Hodnotenie

    • Počas celého školského roka hodnotíme deti slovne. Hodnotíme nielen vedomosti, ale aj posun v sociálnych zručnostiach, spôsoby práce detí a  získané základné životné zručnosti. Podkladom pre slovné hodnotenie je hodnotenie čiastkových výsledkov, ktoré prebieha v triedach každý piatok. Dôležitou súčasťou tohto hodnotenia je aj sebahodnotenie žiaka, čím podporujeme sebavedomie, hrdosť a zodpovednosť dieťaťa za svoju prácu. Využívame týždňové hodnotenie - výkazy práce detí. Tak získavajú aj rodičia prehľad o tom, na čom ich dieťa celý týždeň pracovalo, ako sa mu darilo, ako je so sebou spokojné.

     Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia sú vysvedčenia. Používame formu slovného hodnotenia. ( Škola vydáva vlastné hodnotenia polročnej a koncoročnej práce dieťaťa, v ktorom si všíma viac pozitíva a zároveň ukazuje aj možnosti zlepšenia, hodnotí pokrok dieťaťa voči sebe samému, zameriava sa nielen na vedomosti, ale aj zručnosti, snahu, originalitu riešení, vôľu.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie