• Začiatok šk. roka 2021/22

     • Milé deti, vážení rodičia, 

      vítame Vás v novom šk. roku 2021/22.  Tešíme sa na spoločné učenie, zážitky a stretnutia.

      Želáme si, aby sme čo najviac dní boli v škole a zdraví. Ďakujeme za pochopenie.

       

      Dôležitá informácia: 

      Škola sa riadi opatreniami školského semaforu. Prehľad najdôležitejších opatrení:

      1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ žiaka (príloha č.1). Žiak s príznakmi musí zostať doma.
      2. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem  tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak sa osoba pozitívna na ochorenie  COVOD-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. 
      3. Výnimku z karantény v triede si môžu uplatniť:
      • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní
      • plne zaočkovaní alebo žiaci zaočkovaní jednou dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVOD19
      1. Rodič môže svojím rozhodnutím  ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia, musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára.
      2. Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení  vyučovanie v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenie detského lekára. 
      3. Pre dospelých platí režim OTP – ŠuF je prístupná pre skupinu – Očkovaných, Testovaných a tých čo Prekonali covid. 
     • Online vyučovanie - Vlny a Halloween

     • Halloween komunita vo Vlnách. "Čo by bol náš svet bez strašidiel, kto by ich rád raz nevidel, komunita tajomná je najlepší čas, veď strašidlá tie bývajú v nás ...." Snažili sme sa niektoré rozpoznať, ktorým sa k nám podarilo nenápadne prepašovať. :))

     • Školské kolo volieb do žiackeho parlamentu

     • V septembri 2020 uplynulo funkčné obdobie školského parlamentu, z tohto dôvodu sa v týždni od 12.
      – 16.10 sa konali triedne kolá volieb do žiackeho parlamentu. Každá trieda si zvolila dvoch zástupcov.
      Členmi parlamentu zvolení vlastnou triedou sa stali títo kandidáti: Šimon Gajdoš, Matúš Urban, Darja
      Snopková, Marek Hakulin, Adam Antal, Lili Hudobová, Barborka Petríková, Simonka Spišiaková, Lucia
      Sirágiová, Alex Macoška.

      Dňa 20.10.2020 sa v škole v rámci druhého kola konali voľby do školského parlamentu zo žiakov
      druhého stupňa. O priazeň voličov sa uchádzalo sedemnásť kandidátov. Hlasovanie prebehlo
      v jednotlivých triedach pomocou prenosnej volebnej urny. Svoj hlas odovzdalo 89 žiakov druhého
      stupňa. Členmi parlamentu sa stali títo kandidáti: Ela Klusová, Tomáš Antolík, Filip Hlaváčik, Richard
      Kán, Teo Lunter, Jakub Žiaran.

      Gratulujeme členom parlamentu vo funkčnom období v šk. rokoch 2020/21 a 2021/2022.
      Tešíme sa na spoluprácu

     • Celoročná téma: Cesta, podtéma: Pohyb: U fenomenálnych včiel

     • 6. ročník HVIEZDY

      Vyskúšali sme si život robotnice a zaujímal nás jej pohyb  za nektárom a peľom a my sme si ho zamenili za behanie za iným cieľom - doplniť vedomosti a informácie, ktoré boli roztrúsené po tráve a na papieri. Zabehli sme aj za včelárom a ten nám povedal viac o ich tanci a dorozumievaní, Je to celá veda, ten ich  zmysluplný pohyb - na tom sme sa všetci zhodli. :)

     • Poďakovanie za prácu študentského parlamentu vo volebnom období 2018 - 2020

     • Milí členovia študentského parlamentu, vzhľadom k tomu, že končí Vaše terajšie funkčné obdobie, chcela by som poďakovať za možnosť spolupráce s Vami.

      V parlamente vládla príjemná pracovná atmosféra, ktorá bola doplnená odvahou, iniciatívou, zdravým rozumom a prijímaním zodpovednosti. 

      Jednoducho nám spolu bolo dobre. Práca študentského parlamentu v prezentácii hovorí za Vás.

      Ďakujeme Marekovi Čiernikovi a Michalovi Chrenkovi za spoluprácu, podporu a vedenie parlamentu. Boli sme tím.

      Bolo mi cťou s Vami spolupracovať.

      Aneta Chlebničanová

       

     • Otvorenie šk. roku 2020/2021

     • Milí žiaci, rodičia, priatelia školy.


      2. septembra sa otvoria dvere Školy u Filipa pre našich žiakov.

      Učitelia a zamestanci školy sa nato pripravovali. Veríme, že sme urobili a budeme robiť všetko preto, aby sme sa v škole stretávali zdraví počas celého šk. roka.

      K tomu však potrebujeme aj Vašu pomoc a zodpovednosť.

      V prílohe sú zverejnené podrobné pravidlá, ktorá nás čakajú v nasledujúcom období.


      Ďakujeme, Aneta Chlebničanová + tím ŠUF

     • Sme späť...

     • Vážení rodičia, milí naši žiaci.

      S účinnosťou od 22. júna 2020 minister školstva rozhodnutím  obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

      S radosťou vám teda dávam na známosť, že od 22.6.2020  je Škola u Filipa otvorená pre všetky ročníky a veľmi radi všetkých žiakov v pondelok privítame v škole.

      Pravidlá nástupu:

      1. V prvý deň  nástupu do školy musí žiak priniesť potvrdenie  - zaslané mailom pre rodičov.   

      2. Žiak musí mať so sebou rúško.

      Všetky dôležité podrobné informácie Vám boli zaslané mailom. Tešíme sa na našich žiakov. 

       

      Tím ŠUF

     • Projekt: Teen Space

     • Dňa 16.06.2020 o 9.00 hod. Škola u Filipa sa stáva architektonickou dielňou a bude pracovať na spoločnom priestore pred školou, spolu so svojim partnermi. Tešíme sa nato, ako budeme z návrhov detí robiť finálny projekt a následne ho zrealizujeme. Veríme, že deti vedia ako by mal priestor pred školou vyzerať aby sa tam mali dobre, mohli oddychovať alebo športovať.

     • POMÔŽME DEŤOM K LEPŠIEMU PROSTREDIU V ŠKOLE - VYBUDUJME ŠATŇOVÉ SKRINKY

     • Školské šatne si žijú svojim životom a so stavom v nich často nie sú spokojné deti ani ich rodičia. S cieľom zlepšenia podmienok, čistoty a bezpečnosti vecí žiakov by sme chceli vybaviť školské šatne pre II. stupeň  (momentálne ide o triedy Hviezdy, Ostrov, Vesmír, Vlk, Dúha) novými šatňovými skrinkami. Po starostlivom uvážení potrieb a možností, so zapojením detí, školského parlamentu aj učiteľov, pripravil realizačný tím projekt nákupu kovových skriniek s celkovou hodnotou 4 400 EUR.

       

      Išlo by o blok s 8 skrinkami/dvierkami  x 15 ks (120 skriniek = 5 x 24 na triedu) s cylindrickým zámkom. Cena jednej skrinky je približne 35 EUR.

       

      Financovanie kúpy je rozdelené na tri zložky:  

      - z prostriedkov ZRPŠuF (časť príjmov z 2% z daní) 1.000 EUR

      - časť z rozpočtu školy 1.000 EUR

      - finančná zbierka od rodičov (fundraising - výzva ludialudom.sk) s cieľovou sumou 2.400 eur

       

      PRÁVE V SÚVISLOSTI S TREŤOU ZLOŽKOU VÁS CHCEME OSLOVIŤ S PROSBOU O POMOC FORMOU DOBROVOĽNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU VO VAMI ZVOLENEJ VÝŠKE.

       

      Môžete tak urobiť na https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7693

       

      Ďakujeme.

       

      Realizačný tím šatňových skriniek ŠuF

     • IT Akadémia nás podporila...

     • Vďaka podpore z projektu IT Akademia (dodávka plexi) náš žiak vyrobil na 3D tlačiarni pre učiteľov ochranné štíty. Dúfame, že ich už nebudeme potrebovať ale podpora IT Akademie aj ochota a šikovnosť našich žiakov sa cení.

     • "Naše aktuálne výsledky"

     • Škola u Filipa sa zúčastňuje projektu ,,KOMPARO,, v rámci ktorého sú testovaní žiaci základných škôl a osemročných gymnázií na Slovensku.

      V šk. roku 2019/2020 sme dosiahli takého výsledky. Gratulujeme žiakom a učiteľom. 

     • Školská rovesnícka mediácia v Škole u Filipa

     • Škola u Filipa začala realizovať program ,,Školskej rovesníckej mediácie,, v roku 2018.  

      Čo je to mediácia?

      Mediácia je spôsob riešenia konfliktov, pri ktorom sa snažíme nájsť riešenie dohodou, tak aby obidve strany boli spokojné.

      A čo je to vlastne Školská rovesnícka mediácia?

      Rovesnícka mediácia = druh školskej mediácie, kedy samotným mediátorom je žiak – rovesník, býva tiež označovaná ako peer mediácia a rovesnícky mediátor ako peer mediátor.

      Máme vytrénovaných desať školských mediátorov, z ktorých je v súčasnosti aktívnych päť. V tomto šk. roku sme začali trénovať nových školských mediátorov z vybraných žiakov piateho a šiesteho ročníka.

      Stretnutia a tréningy nám pomáhajú lepšie pochopiť seba a svojich spolužiakov v konfliktoch a učiť sa, ako môžeme pomáhať hľadať riešenia a dohody v živote.

      Ďakujem súčasným a budúcim mediátorom za spoluprácu.

      Aneta Chlebničanová

     • Ako to funguje s dobrovoľníctvom v Škole u Filipa?

     • Akú stopu po sebe chcú zanechať naši žiaci deviateho ročníka?
      V rámci predmetu ,,Ako to funguje,, začali naši žiaci rozmýšľať nad tým, akú
      stopu by chceli po sebe zanechať, keďže sú posledný rok v našej škole. Stopy
      ako dobré skutky, ktoré môžu pomôcť iným ľuďom, organizáciám, spoločnosti.
      Preto sme v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici zrealizovali
      workshop o dobrovoľníctve, kde sme spoločne rozmýšľali nad tým, čo to
      vlastne znamená byť dobrovoľník, aký typ dobrovoľníka som, ako moje
      zručnosti môžu pomôcť ostatným... Cesta rozmýšľania sa nekončí, teraz
      mapujeme, kde sme mohli ,,dobrovoľníčiť ,, a plánujeme ako budeme
      pomáhať. Držte nám palce, budeme Vás informovať...
      Aneta Chlebničanová

     • Objavujeme svet

     • Koncom mesiaca marec presne na deň učiteľov sa v našej škole na I. stupni uskutočnila verejná prezentácia prác našich žiakov z predmetu OBJAVUJEME SVET. Svoju prácu na danej téme prezentovali naši žiaci na pódiu či už formou prezentácie alebo plagátu a ich témy boli nasledovné: Tanky, Tesla, Voda, Titanic, Panda červená, Hady sveta, Vesmír, Veveričky, počítačová hra Star Stable, Autá-Fordy, Chameleóny. Po verejnej prezentácii sa konal workshop kde sme sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie z rôznych oblastí sveta a ďalších zaujímavých tém. ​​​​​​​

      Fotky, si môžete pozrieť v našej galérii klinutím na odkaz nižšie.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica
   • skolaufilipa@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • manazer@skolaufilipa.sk
   • 0911 253 181
   • Ružová 14, 974 11 Banská Bystrica
   • Ing. Juraj Droppa Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica juraj.droppa@skolaufilipa.sk 0905 363 372
   • Mgr. Aneta Chlebničanová riaditel@skolaufilipa.sk 0911 253 181
   • Mgr. Michaela Souček Vaňová psycholog@skolaufilipa.sk
   • Ing.Juraj Droppa, zodpovedná osoba (GDPR) juraj.droppa@skolaufilipa.sk mobil:0905 363 372 zástupca manažéra školy: Ing. Jana Roháriková manazer@skolaufilipa.sk mobil: 0911 253 181
   • Predseda Rady školy Ing. Andrej Feik andrej@feik.sk Tel: 0903 765 006 Mariana Vincíková Zuzana Jankulíková Magdaléna Bernátová Oľga Mishina Mária Stevens Eva Lašová Lenka Rovňanová Ingrid Kosová
  • Prihlásenie